Dr. R. P. Soonawala
1989-2006
Dr. Hema Purandare
2006-2008
Dr. Adi E. Dastur
2008-2010
Late Dr. Mahendra N. Parikh
2010-2012
Dr. Sharad Gogate
2012-2014
Dr. Raju Sahetya
2014-2017
Dr. Narendra Malhotra
2017-2019
Dr. Jaideep Malhotra
2019-2021
Dr. Usha Dave
2021-2023
Dr. Saurabh Dani
2023-2025